Untitled Document
Untitled Document
  สพฐ.โดย สตผ.จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผล ตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 ส่งข่าวกิจกรรมเมื่อ 14-06-2017 จาก Admin
 อ่านแล้ว [396]


    
      นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรส่วนกลาง สพฐ.เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผล ตามตัวชี้วัด ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณและอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 โดยมี ผอ.สำนักต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่จากสำนักต่างๆ และเจ้าหน้าที่ สตผ. เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นและปรับปรุงแบบติดตามและประเมินผลและคู่มือการติดตามและประเมินผล ครั้งนี้

 

 


ภาพประกอบ