Untitled Document
Untitled Document
  สตผ.ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ณ โรงแรมฮิป รัชดา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2560

 ส่งข่าวกิจกรรมเมื่อ 28-04-2017 จาก Admin
 อ่านแล้ว [771]


    
      โดย ผอ.สตผ.นายชลำ อรรถธรรม กล่าวถึงความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ได้เชิญผุ้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำ เช่น นายเทียนชัย จูเจี่ย อดีต ผอ.สพท. นายสมบุญ ทิพรังศรีอดีต ผอ.สพท. นางบุญชู ชลัษเฐียร อดีตที่ปรึกษา สพฐ. นางจุฑามาศ สรวิสูตร อดีตนักวิชาการศึกษา สตผ.นางภาวณี ธำรงเลิศฤทธิ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น โดยทางฝ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผอ.สพท. รอง ผอ. ผอ.กลุ่มต่างๆ จาก สพท. ศน. รวมทั้งจากสำนักต่างๆ จาก สพฐ. ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำคู่มือครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาให้ความเห็นเติมเต็มเป็นคู่มือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ที่สมบูรณ์ต่อไป (ภาพโดยรุ่งทิวา งามตา และอริศรา ตระกูลวารีสุข)

 

 


ภาพประกอบ