กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ด่วนสุด การรายงานการประชุม ผอ.เขต ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) เนื่องจากเลขาธิการ กพฐ.กำหนดประชุม ผอ.สพท.และคณะของเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องสำคัญต่างๆ ก่อนปีใหม่นี้ ในวันที่ 22และ29 ธ.ค.60 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ และมอบให้ สตผ.รับผิดชอบการเข้าประชุมของกลุ่มเป้าหมายปลายทางที่กำหนดแต่ละครั้ง ติดตาม 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างการประชุม ติดตามว่ามีการเข้าประชุมตามที่กำหนดหรือไม่ ระยะที่ 2 หลังการประชุมภายใน 3 วัน ติดตามความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญ ระยะที่ 3 ติดตามผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ครูและนักเรียน ทั้งนี้ รายการที่ติดตามให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินตัวชี้วัดของ ผอ.สพท.และการประชุมสัมมนาแต่ละครั้ง(3เดือนครั้งหรือปีละ4ครั้ง)ที่จะมีการสัมมนาแบบFace To Face
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 21 ธันวาคม 2560 [ 11:28:34 ]    IP[ 182.232.47.75 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 182.232.47.75 ]
- ครั้งที่ 1 วันที่22 ธ.ค.60 เวลา8:00น. โดยมึเลขาธิการกพฐ.เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผอ.สพท. รองผอ.สพท.ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และจนท.ICT เรื่องที่จะประชุม 1) การใช้อินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตและโรงเรียน 2) การสำรวจข้อมูลเรือนพักนอนของโรงเรียนพื้นที่สูงจ.ภาคเหนือ 3) การสำรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม 4)การสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 5) การขอความร่วมมือ งดรับของขวัญปีใหม่ของผู้บริหารส่วนกลางของสพฐ. 6) การเตรียมความพร้อมในการประชุมครั้งต่อไป(มอบของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการ) ในวันที่29 ธ.ค.60 เวลา8:00น.เป็นต้นไป.
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 21 ธันวาคม 2560 [ 11:33:11 ]  

  ความคิดเห็นที่ 2    IP : [ 182.232.47.75 ]
การรายงานเบื้องต้นให้ผ่านระบบตามเว็บไซต์พุธเช้าข่าว สพฐ. เว็บไซต์ http:210.1.20.56 โดยต้องแนบสำเนาบันทึก การประชุมอนย่างเป็นทางการมาด้วยมาด้วย
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 21 ธันวาคม 2560 [ 11:38:13 ]  

  ความคิดเห็นที่ 3    IP : [ 110.168.6.131 ]
ตัวอย่างแบบติดตามฯ (ระยะแรก) ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ 22 ธันวาคม 2560 อยู่ที่หน้าหลักอีมี และ หน้าเว็บติดตามพุธเช้าข่าว สพฐ.
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 21 ธันวาคม 2560 [ 20:12:33 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |