กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
การปรับปรุงข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในระบบติดตามฯ(e-MES) เช่น จำนวนบุคลากร โดยขอให้เป็นปัจจุบัน สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา ดูได้ว่ามีใครรับผิดชอบอะไร เพียงแค่ใส่ชื่อ ตำแหน่ง กลุ่ม และอื่นๆ ก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ได้้ปรับปรุงกลุ่มใหม่ไว้แล้วดังนี้ โดย ผู้บริหาร หมายถึง ผอ.และรอง ผอ.สพท.เท่านั้น โดยให้อยู่ในกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร ส่วนอีก 9 กลุ่ม ตามประกาศกระทรวงผศึกษาธิการ พ.ศ.2560 เป็นดังนี้ 1 นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 2 อำนวยการ 3 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 4 บริหารงานบุคคล 5 นโยบายและแผน 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ตรวจสอบภายใน 8 ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที 9 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 [ 09:26:54 ]    IP[ 203.172.249.242 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 202.29.215.182 ]
ส่งคู่มือการปรับปรุงในระบบ e-MES มาให้ดูด้วยค่ะ
  โดย : จันทร์แสง เชื้อเจ็ดตน    เวลา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 [ 15:04:42 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |