กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
แจ้งเขตเตรียมการรับการติดตามฯประชุม พุธเช้าข่าว สพฐ. ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04003/0367 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ http://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=20171010145557.zip&no=61 เนื่องจาก สพฐ.มีนโยบายจัดประชุมทางไกลเพื่อแจ้งข่าวสารและติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผล จะใช้ระบบอีมี เป็นหลัก เป็นเทมเพลทให้กรอกข้อความ ในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับฟังจากการประชุม การกำหนดผู้รับผิดชอบระดับเขต ระดับกลุ่ม การนำไปปฏิบัติของหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นเรื่องเดิมที่แจ้งหรือกำหนดไว้แล้ว ผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุมที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ ผู้บริหาร (ผอ.เขต และรองฯ) ผอ.กลุ่ม ศน. เจ้าหน้าที่กี่คน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ต้องมีสรุปการประชุมที่ชัดเจน เป็นไฟล์เวิร์ด เพื่ออัพโหลดรายงานภายในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ของสัปดาห์ที่มีการประชุม โปรดเตรียมการคร่าวๆ ดังกล่าว
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 10 ตุลาคม 2560 [ 15:12:44 ]    IP[ 203.172.249.242 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |