กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04003/987 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดหนังสือ ได้ทีhttp://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=2017724065252.pdf&no=43
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 [ 06:59:28 ]    IP[ 182.93.246.227 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 182.232.155.160 ]
รายชื่อโรงเรียนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่ใช้ในการติดตามการรับรู้และการปฏิบัตินโยบายhttp://210.1.20.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=2017724094751.zip&no=44
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 [ 09:58:45 ]  

  ความคิดเห็นที่ 2    IP : [ 182.52.137.20 ]
เรียน อ.อรุณ รายชื่อโรงเรียนที่สุ่มจำนวน 10 โรงเรียน น่าน เขต 1 มีรายชื่อโรงเรียนที่ซ้ำกัน 1 โรงเรียนค่ะ รบกวนขอข้อมูลโรงเรียนใหม่ด้วยค่ะ
  โดย : จงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์    เวลา วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 [ 11:04:08 ]  

  ความคิดเห็นที่ 3    IP : [ 202.29.216.198 ]
เรียน ท่าน อ.อรุณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมวันที่ 29 ก.ค.ที่จุดพิษณุโลกค่ะ ได้แจ้ง ร.ร.เข้าร่วมประชุมแล้ว 17 ร.ร.ทำหนังสือแจ้งและยืมเงินเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ บางโรงไม่ตรงกับรายชื่อที่ สตผ.แจ้งมา จะขออนุญาตเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็น ร.ร.ที่มีรายชื่อไปอบรมได้หรือไม่คะ ขอบพระคุณค่ะ
  โดย : ดิศรา พรมโต    เวลา วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 [ 11:18:38 ]  

  ความคิดเห็นที่ 4    IP : [ 202.29.214.102 ]
สพป.อุดรธานี เขต 4 ส่ง นางอุไรพร พิมพาแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าประชุมวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ขอบคุณคะ
  โดย : อุไรพร พิมพาแสง    เวลา วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 [ 10:38:18 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |