กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คำถามที่ถามบ่อยที่สุด (FAQ) คำถามที่ถามบ่อยที่สุด (FAQ) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ คำถาม : ผู้เรียนที่ไม่มีผลการเรียน (ติด มส.ทุกวิชา) คำตอบ : ระดับประถมศึกษาใช้ข้อมูลจาก School MIS ระดับมัธยมศึกษาใช้ข้อมูลจาก SgS เดิม สนผ.ให้รายงานภายใน 30 เมษายน 2560 แต่เลื่อนเป็น 31 พฤษภาคม 2560 คำถาม : แบบรายงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในคู่มือ ให้เก็บข้อมูลจากโรงเรียน 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ กำหนดขนาดอย่างไร คำตอบ : สังกัด สพป. ขนาดเล็ก 1 – 120 คน ขนาดกลาง 121 – 499 คน ขนาดใหญ่ 500 – 1,499 คน ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป สังกัด สพม. ขนาดเล็ก 1 – 499 คน ขนาดกลาง 500 – 1,499 คน ขนาดใหญ่ 1,500 – 2,499 คน ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 [ 10:06:46 ]    IP[ 203.172.249.242 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 182.93.246.229 ]
ขณะนี้มีคำชี้แจงและแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมแล้ว สามารดาวน์ดหลดได้จากหัวข้อแบบฟอร์ขเอกสาร ครับ
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 [ 17:30:37 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |