กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2701 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ออกโดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.) นั้น ขอเรียนว่าให้ใช้เว็บไซต์ คือ http://210.1.20.52
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 [ 06:29:05 ]    IP[ 182.232.74.241 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |