:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลบุคลากร สพท.อ่างทอง เขต 0
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งวุฒิหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายหมายเหตุ
1นาย حรองผู้อำนวยการ .. , ..บริหาร ฝ่ายบริหาร
2นายͧ ͹รองผู้อำนวยการ ..,..,..บริหาร ฝ่ายบริหาร
3นายѹ รองผู้อำนวยการ ..บริหาร ฝ่ายบริหาร
4นางԴ ҡเจ้าพนักงานธุรการ ..วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
5นางสาวѵ ͧลูกจ้างประจำ ., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
6นาย óลูกจ้างประจำ Ǫ.ขับรถยนต์อำนวยการ
7นายس Ҥลูกจ้างประจำ Ѹ֡ҵ͹ขับรถยนต์อำนวยการ
8นาย ลูกจ้างประจำ ..ขับรถยนต์อำนวยการ
9นายѹ حҧลูกจ้างชั่วคราว Ѹขับรถยนต์อำนวยการ
10นาย 㺺ลูกจ้างประจำ Ѹ֡ҵ͹นักการภารโรงอำนวยการ
11นางرó Ѥ⪵นักประชาสัมพันธ์ ..,หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
12นางس حนักจัดการงานทั่วไป ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13นางสาว ʧҤนักจัดการงานทั่วไป .., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14นาง óѵนักจัดการงานทั่วไป ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15นางѭѵ นักจัดการงานทั่วไป -วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16นางҹ ʧนักจัดการงานทั่วไป .., .ѳԵวิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17นางสาว นักวิชาการเงินและบัญชี .ѳԵ,..,วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18นางع Եนักวิชาการเงินและบัญชี ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19นางѭѵ ѹนักวิชาการพัสดุ .., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20นางŸԪ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21นางó เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22นางùت ¹เจ้าพนักงานพัสดุ ..,.วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23นายѹ µѺลูกจ้างประจำ ..ขับรถยนต์บริหารการเงินและสินทรัพย์
24นางԷ 蹷Ѿ ..,..หัวหน้าศูนย์บริหารงานบุคคล
25นางط ԰นักทรัพยากรบุคคล û..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
26นาง ùนายช่างเทคนิค .. , ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
27นางสาวҾ سѲ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
28นางѹ ѭ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
29นางสาวԭ ǧ͹ û..,..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
30นางสาวҶ͹ ͹Ե ..,..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
31นางѲҾ Թ û..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
32นาย ҹآรองผู้อำนวยการ ., .., .บริหาร นโยบายและแผน
33นางѪ ѷèนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
34นาง ҸԵСนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
35นางสาวҳ آนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..,..หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
36นาง侱 Եนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
37นางสาว حนักวิเคราะห์นโยบายและแผน .., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
38นายԷ เจ้าพนักงานธุรการ Ǫ.วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
39นางó เจ้าพนักงานธุรการ Ǫ., .เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
40นาย ʹдนักวิชาการศึกษา ..,..ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นายѵ 蹡Һนักวิชาการศึกษา ..,..หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นางè ġนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางสาวغ ҷԵเจ้าพนักงานธุรการ ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางสาวѰ è ..,..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นายõ รองผู้อำนวยการ .. , ..บริหาร ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
46นางԴ นักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
47นาง حนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
48นางó حเจ้าพนักงานธุรการ ., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
49นายç ѧҴนักวิชาการตรวจสอบภายใน ....เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
50นางس ҹᴧนักวิชาการตรวจสอบภายใน .. , ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
51นางҧ ¹นักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
52นายժ ʧนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
53นายવ حนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..,..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
54นายʹ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ..,..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
55นางสาวѡ ºนายช่างเทคนิค ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
56นาย 蹴ศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
57นายѭ ҧͧศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
58นางзջ⪵ ҡԹศึกษานิเทศก์ ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
59นางѹ ѹѹนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..,..,..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มตรวจสอบภายใน
60นางสาวس ֧ʴ ..หัวหน้าศูนย์
61นางǹԴ شԪԵ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์
62นางԾ ⾸ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์