:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลบุคลากร สพท.อ่างทอง เขต 0
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งวุฒิหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายหมายเหตุ
1นาย حรองผู้อำนวยการ .. , ..บริหาร ฝ่ายบริหาร
2นายͧ ͹รองผู้อำนวยการ ..,..,..บริหาร ฝ่ายบริหาร
3นางԴ ҡเจ้าพนักงานธุรการ ..วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
4นางสาวѵ ͧลูกจ้างประจำ ., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
5นาย ลูกจ้างประจำ ..ขับรถยนต์อำนวยการ
6นาย óลูกจ้างประจำ Ǫ.ขับรถยนต์อำนวยการ
7นายѹ حҧลูกจ้างชั่วคราว Ѹขับรถยนต์อำนวยการ
8นาย 㺺ลูกจ้างประจำ Ѹ֡ҵ͹นักการภารโรงอำนวยการ
9นางرó Ѥ⪵นักประชาสัมพันธ์ ..,หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
10นางҹ ʧนักจัดการงานทั่วไป .., .ѳԵวิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11นาง óѵนักจัดการงานทั่วไป ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12นางѭѵ นักจัดการงานทั่วไป -วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13นางس حนักจัดการงานทั่วไป ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14นางสาว ʧҤนักจัดการงานทั่วไป .., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15นางع Եนักวิชาการเงินและบัญชี ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16นางสาว นักวิชาการเงินและบัญชี .ѳԵ,..,วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17นางѭѵ ѹนักวิชาการพัสดุ .., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18นางŸԪ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19นางó เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20นางùت ¹เจ้าพนักงานพัสดุ ..,.วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21นายѹ µѺลูกจ้างประจำ ..ขับรถยนต์บริหารการเงินและสินทรัพย์
22นางԷ 蹷Ѿ ..,..หัวหน้าศูนย์บริหารงานบุคคล
23นาง ùนายช่างเทคนิค .. , ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
24นางสาวҾ سѲ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
25นางสาวԭ ǧ͹ û..,..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
26นางѹ ѭ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
27นางสาวҶ͹ ͹Ե ..,..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
28นาย ҹآรองผู้อำนวยการ ., .., .บริหาร นโยบายและแผน
29นาง ҸԵСนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
30นางสาวҳ آนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..,..หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
31นาง侱 Եนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
32นางสาว حนักวิเคราะห์นโยบายและแผน .., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
33นายԷ เจ้าพนักงานธุรการ Ǫ.วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
34นางó เจ้าพนักงานธุรการ Ǫ., .เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
35นาย ʹдนักวิชาการศึกษา ..,..ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางè ġนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางสาวغ ҷԵนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางสาวѰ è ..,..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นายõ รองผู้อำนวยการ .. , ..บริหาร ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
40นาง حนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
41นางó حเจ้าพนักงานธุรการ ., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
42นายʹ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ..,..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
43นายç ѧҴนักวิชาการตรวจสอบภายใน ....เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
44นางس ҹᴧนักวิชาการตรวจสอบภายใน .. , ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
45นายժ ʧนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
46นางสาวѡ ºนายช่างเทคนิค ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
47นาย 蹴ศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
48นางзջ⪵ ҡԹศึกษานิเทศก์ ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
49นางѹ ѹѹนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..,..,..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มตรวจสอบภายใน
50นางสาวس ֧ʴ ..หัวหน้าศูนย์
51นางǹԴ شԪԵ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์