:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลบุคลากร สพท.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งวุฒิหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายหมายเหตุ
1นายѲ ٧Թผู้อำนวยการ ..บริหาร ฝ่ายบริหาร
2นายúѭ ԪԵѹรองผู้อำนวยการ ..บริหาร ฝ่ายบริหาร
3นายԷ ѹลูกจ้างประจำ บริหาร อำนวยการ
4นาง÷Ծ յนักประชาสัมพันธ์ ..ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
5นางó ٨Եนักจัดการงานทั่วไป .วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
6นางสาว ҷҹนักจัดการงานทั่วไป ..วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
7นางสาว เจ้าพนักงานธุรการ ..วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
8นายͧ ѵลูกจ้างประจำ นักการภารโรงอำนวยการ
9นายҵԹѹ ลูกจ้างประจำ นักการภารโรงอำนวยการ
10นายѳԵ ѲʴԹลูกจ้างประจำ นักการภารโรงอำนวยการ
11นาย ลูกจ้างประจำ บริการทั่วไปอำนวยการ
12นายä ԭѾนักวิชาการเงินและบัญชี ..ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13นางสาวó ¸Թนักประชาสัมพันธ์ ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14นางสาวѹ ʧѹนักวิชาการเงินและบัญชี ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15นายԷԾ Թѧนักวิชาการเงินและบัญชี ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16นางѷŴ ɮนักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17นายطԾ آนักทรัพยากรบุคคล ..ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
18นาง طนักทรัพยากรบุคคล ..หัวหน้าศูนย์บริหารงานบุคคล
19นาง آนักทรัพยากรบุคคล ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
20นางءѭ ǡนักทรัพยากรบุคคล ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
21นายѳԵ ǡนักทรัพยากรบุคคล ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล
22นางสาวǴ ครู ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์บริหารงานบุคคล ช่วย รชก.
23นางͺѭ ҡนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ѰʹʵúѳԵผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
24นางสาวó حķนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
25นางสาว÷ ѹآเจ้าพนักงานธุรการ ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์นโยบายและแผน
26นางสาวǴ Ѳһนักวิชาการศึกษา Ƿ.. .,ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นางԵô ҧ ظนักวิชาการศึกษา .วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28นางŴ ͧนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นางع ѡἹนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางзԹ ѧนักวิชาการศึกษา ..เอกสาร/คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางǤ ྪùนักวิชาการศึกษา ..,M.A.Ed.ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
32นางط ǧ԰นักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
33นายح ศึกษานิเทศก์ ..,..ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นางԹ ѭศึกษานิเทศก์ .,วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางҾ عศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
36นาย Թศึกษานิเทศก์ ..,M.A.(Education)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นายǧ ҡศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นายԷ ѹѡศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
39นายѪ ҭศึกษานิเทศก์ .วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นางѹ Ъóศึกษานิเทศก์ ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
41นาง ʹศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นายԷ §ศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
43นางѴ շͧศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
44นางѨ ศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
45นางԵ ⷹͧเจ้าพนักงานธุรการ วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
46นาง ͧҧนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
47นายʴ ҧนักวิชาการตรวจสอบภายใน ..วิชาการ/จนท.กลุ่มตรวจสอบภายใน