:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลบุคลากร สพท.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งวุฒิหน้าที่กลุ่ม/ฝ่ายหมายเหตุ
1นางĴ ผู้อำนวยการ Ⱥ.(ʵ) ..(á֡)บริหาร ฝ่ายบริหาร
2นายԪķ ͧรองผู้อำนวยการ . , .. , ..บริหาร ฝ่ายบริหาร
3นาย٭ ;شรองผู้อำนวยการ ..,..,.ѳԵบริหาร ฝ่ายบริหาร
4นางó รองผู้อำนวยการ .. , ..บริหาร ฝ่ายบริหาร
5นายԹѹ ѭͧรองผู้อำนวยการ .,(ԡ) ..(á֡)บริหาร ฝ่ายบริหาร
6นางสาวԷ آนักจัดการงานทั่วไป ..(ѲҪ)ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
7นางȹ Ҵนักจัดการงานทั่วไป ..วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
8นายؾ ҭนักจัดการงานทั่วไป ..(Ѱʵ)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
9นางѯѹ ǧѹนักจัดการงานทั่วไป ..วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
10นางѡ ѭ׹นักจัดการงานทั่วไป ..(èѴ÷)วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
11นายѹ͡ ǵ ¨Թนักประชาสัมพันธ์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
12นางʹ ԭนักประชาสัมพันธ์ .., ..วิชาการ/จนท.กลุ่มอำนวยการ
13นายСͺ Ѻลูกจ้างประจำ -ขับรถยนต์อำนวยการ
14นายԪҵ Ӽลูกจ้างประจำ -ขับรถยนต์อำนวยการ
15นายԷ ǧظลูกจ้างประจำ -ขับรถยนต์อำนวยการ
16นาง ǡลูกจ้างชั่วคราว บริการทั่วไปอำนวยการ
17นาย ´ลูกจ้างประจำ -อื่นๆอำนวยการ
18นายժ Ҵลูกจ้างประจำ -อื่นๆอำนวยการ
19นางสาวسԡ ลูกจ้างชั่วคราว ..อื่นๆอำนวยการ ช่วย รชก.
20นาย ǡลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอำนวยการ
21นายѲ Ҵลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอำนวยการ
22นางสาวѵó ǾѲนักจัดการงานทั่วไป .. , .., ..ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23นางҭ Ǽͧนักวิชาการเงินและบัญชี ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24นางعѹ ¹Ҥนักวิชาการเงินและบัญชี .วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25นางสาว นักวิชาการเงินและบัญชี ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26นางสาว֡ ǹนักวิชาการเงินและบัญชี ..,.วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27นางสาวѹ 鹺นักวิชาการเงินและบัญชี .. ..(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28นางѵ Ǩѹนักวิชาการพัสดุ ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29นายԵѡ ѵǧลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆบริหารการเงินและสินทรัพย์
30นายԹè Եժลูกจ้างชั่วคราว øáԨѳԵ(úԷҡ)อื่นๆบริหารการเงินและสินทรัพย์ ช่วย รชก.
31นายѵ പʹนักทรัพยากรบุคคล . , .ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
32นางö ʾѹนักทรัพยากรบุคคล .,. Ȼ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
33นางɰ ͹Եนักทรัพยากรบุคคล ѰʹʵѳԵ(û.)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
34นางสาว쪹 ͹นักทรัพยากรบุคคล .., ..(úá֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
35นางสาวѡɳ นักทรัพยากรบุคคล .. , ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
36นายѰز Դนักทรัพยากรบุคคล .., ..(úá֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
37นางǹԴ þġนักทรัพยากรบุคคล .,.วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
38นาย èนักทรัพยากรบุคคล ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
39นายѲ ѧѾนักทรัพยากรบุคคล .. /.วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
40นาย ҹนักทรัพยากรบุคคล .วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
41นางสาวʹ นักทรัพยากรบุคคล ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
42นางԾ പԺนักทรัพยากรบุคคล ..วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
43นางสาวó ҭนักทรัพยากรบุคคล .. .วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
44นางҭ เจ้าพนักงานธุรการ -วิชาการ/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล
45นายҪþѲ زนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
46นาง Ѻѹนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
47นางԵ ɰนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
48นางสาวѡɳ ٧Թนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
49นาง һ侺นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..,..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
50นางѭ ѹѹ֡นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ..(áԨ)วิชาการ/จนท.กลุ่มนโยบายและแผน
51นางչ Ȫ¤ػนักวิชาการศึกษา .(ѭ)ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางءí ѾԹนักจัดการงานทั่วไป ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางó ز§นักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นางสาวó оѲนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางสาว ¹Шҧนักวิชาการศึกษา ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นาง͡ Ժʴนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
57นางȹ ѹนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นางสาวѹ ˧Թนักวิชาการศึกษา ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นายԷȹ ػนักวิชาการศึกษา ..ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
60นาง นักจัดการงานทั่วไป ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
61นางสาวѹ ͧนักวิชาการศึกษา . èѴ÷วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
62นางѡ ػʧนักวิชาการศึกษา ..,Ƿ..วิชาการ/จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
63นาง ⾸ศึกษานิเทศก์ ..,..ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
64นางت اԨศึกษานิเทศก์ วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
65นางԵ ͹ѹศึกษานิเทศก์ .(á֡)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
66นายപ ѭôǧศึกษานิเทศก์ ֡ҺѳԵ (.. ෤)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
67นางสาวũ §ศึกษานิเทศก์ .....วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
68นาง ʶԵǧศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
69นางԴ صศึกษานิเทศก์ .. , ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
70นายѪ ٹتศึกษานิเทศก์ วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
71นางสาวѲ쪭 ͧศึกษานิเทศก์ ʵѳԵ (͡үŻ)วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
72นายԱ ศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
73นาย⪤ Թศึกษานิเทศก์ Ƿ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
74นางѹ óآศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
75นางสาว óʹศึกษานิเทศก์ ..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
76นางѭ ศึกษานิเทศก์ ..,..วิชาการ/จนท.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
77นางสาวح นักวิชาการตรวจสอบภายใน ..ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
78นางสาว ҡนักวิชาการตรวจสอบภายใน .,..วิชาการ/จนท.กลุ่มตรวจสอบภายใน