:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
สรุปรายงานการใช้อาคารสถานที่ (อปท.)
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
ที่ประเภทอาคารสถานที่ที่ตั้งของอาคารสภาพการใช้งานปัจจุบันหมายเหตุ
ตามที่ระบุไว้ในรายการกรณีเป็นอาคารอื่น ๆตามที่ระบุไว้ในรายการการใช้งานอื่น ๆไม่ได้ใช้งาน(เหตุผล)
1Ҥ ʻ./ʻ.ͻҡ ѧѴ繷ӡâͧ ʾ.繷軯ԺѵԧҹͧȵԴ èѴ֡, ԷҾ