:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา йظ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1»ժ Ԩҹประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ˹..
2ز ˧ͧกรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ֡ҹȡ
3ê 侺กรรมการ ผู้แทนข้าราชการรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ..2
4ʹ ҹกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.ข้าราชการบำนาญ
5»ШǺ⪤ กรรมการ ผู้แทนคุรุสภารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ...
6ط ġกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ...
7ʹ حФѵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญͧ .ʾ..ࢵ 2
8¨٭ ͧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ...
9¾ɳ ͧกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ...
10Ѳ þҸกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ...
11· ҹกรรมการ ผู้แทนข้าราชการงานองค์กรเอกชน/บริษัท͡
12´ ѹกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ผอ.สพทรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.ʾ.