:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา йظ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1´š ѲԪ⪵ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจǨҪ
2§ѡ Եപกรรมการ ผู้แทนข้าราชการรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3͹ѹ çͧกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹
4»Ѫ ʧกรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5ѡ Ÿกรรมการ ผู้แทนคุรุสภารับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹
6ʴ آกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7 ժپกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8.þҷ óกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9. ԹѲกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
10ѡ Ѳกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ผอ.สพทรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ ʾ..1