:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ҹ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1...óԷ ٻШҧประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2ҧѵ ѲԹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
3»Է ѹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
4ѹҵ ͧѵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
5è ԭกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6 Թกรรมการ ผู้แทนคุรุสภารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7¨ ͧѡɳกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8 กรรมการ ผู้แทนข้าราชการรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9ҧǧѡ Ѻกรรมการ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
10о പحกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง ผอ.สพทรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ