:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ҹ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาประเภทหน่วยงานชื่อหน่วยงานตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา
1นายо പحประธานกรรมการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡һж֡һҹผอ.สพท.
2นายó กรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐผู้บริหาร
3นายиҹ ʹǧ ظกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของเอกชนผู้บริหาร
4นายҵ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร
5นาย ͤกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐผู้บริหาร
6นางสาวغ 觷ͧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของเอกชนอื่นๆของเอกชน
7นายо Թกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐผู้บริหาร
8นายӾͧ §Թกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐผู้บริหาร
9นางó آعกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษา ԴлԹšèѴ֡ศน.หน.กลุ่ม