:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาประเภทหน่วยงานชื่อหน่วยงานตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา
1นาย٪ҵ ҭประธานกรรมการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาʾ. ࢵ 2ผอ.สพท...
2นาย ؾกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐӹѡҹࢵ鹷֡ҹ ࢵ 2ผู้บริหาร
3นางó ҡกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของเอกชนç¹ผู้บริหาร
4นาง Ҩѹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹ش֡ҹ ผู้บริหาร
5นายù Եѭกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐç¹Թظطผู้บริหาร
6นายѳԵ ͧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡ҹ ࢵ 2ผู้บริหาร..
7นาย Ѵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡ҹ ࢵ 2ศน.จนท.กลุ่ม..
8นายѡ δกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡ҹ ࢵ 2ศน.หน.กลุ่ม