:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ا෾ҹ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาประเภทหน่วยงานชื่อหน่วยงานตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา
1นาย Ժóประธานกรรมการ โดยตำแหน่งสถานศึกษาฯของรัฐʾ..ผอ.สพท.
2นายطԾ Ԫประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของเอกชนอื่นๆใน สพท.
3นายԹ ѹҨԳกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของเอกชนผู้บริหาร
4นาง¾ กรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐผู้บริหาร
5นายê ͧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร
6นางสาวحͧ حกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐอื่นๆใน สพท.
7นาย վกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐอื่นๆใน สพท.
8นางสาวó ᵧ͹กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐอื่นๆของเอกชน
9นายŸ Żдɰกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆใน สพท.