:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา йظ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1§ط ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
2ҧѹ ҹԪกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานองค์กรเอกชน/บริษัท͡
3»ժ ǧ쾨กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูข้าราชการบำนาญ
4ع ѵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
5͡ժ ൪ѵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญиҹСࢵ鹷֡
6..ӹҨ ѵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8ظ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
9ҧѡɳ Ѩกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
10ѡ ѹԹҤกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนข้าราชการบำนาญиҹٹҹҹ ͧê(
11 Ҫกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนข้าราชการบำนาญ
12¸ ʹกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧ¡ȺŵӺ§
13ҧ Ժกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧ¡ͧúǹӺ
14ҸԵ ⪤ҭѲกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจҪä .2
15ѡ حกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ...
16ҧѹ ·ͧกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานองค์กรเอกชน/บริษัทѺ͹حҵ ..ѭԪ
17´ ѹกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.ʾ.