:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
  ชื่อ นายภูวนาท มูลเขียน
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
  โทรศัพท์ 0-5548-1125
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.utd2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ ถนน เพชรานุรักษ์   ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 110 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
  ชื่อ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
  โทรศัพท์ 054-511605
  ที่อยู่เว็บไซต์ www.phrae1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 52 หมู่ 6 ถนน ยันตรกิจโกศล   ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 142 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
  ชื่อ นายวันชาติ บัวสิงห์
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
  โทรศัพท์ 0-5458-1620, 09
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.pre2.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร บริเวณที่ว่าการอำเภอลอง เลขที่ ถนน ถนนจรูญลองรัฐ   ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 147 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
  ชื่อ นายสมเร็จ อุดแดง
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
  โทรศัพท์ 054-710875
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ednan1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เลขที่ 506 ถนน สุมนเทวราช   ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 229 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
  ชื่อ นายสมัย ธนะศรี
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 54791510
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nan2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 บ้านปรางค์พัฒนา ถนน   ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 173 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
  ชื่อ นายชูเกียรติ ด่านธนทรัพย์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.อด.2
  โทรศัพท์ 0-5443-1657
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://area.obec.go.th/phayao1/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 เลขที่ 598 ถนน สนามกีฬา   ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 139 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
  ชื่อ
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-5442-1151
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.pyo2.obec.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ หมู่ 17 ถนน จุน - ปง   ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 165 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
  ชื่อ นายนพรัตน์ อู่ทอง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
  โทรศัพท์ 085-7132635
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.cri1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานการประถมศึกษาเดิม เลขที่ 1070/36 ถนน สนามบิน   ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 127 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
  ชื่อ ดร.เอกชัย ผาบชัย
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1
  โทรศัพท์ 0-5372-9651-2
  ที่อยู่เว็บไซต์ www.cri2.obec.go.th/web53/
  ที่ตั้งอาคาร บ้านร่องศาลา เลขที่ 3 ถนน เชียงราย - พะเยา   ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 215 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
  ชื่อ นายกิตติชัย เมืองมา
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.cr3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนน แม่จัน-เชียงแสน   ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 165 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]