:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
  ชื่อ นายสิงห์ โพธิ์งาม
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.
  โทรศัพท์ 0846076159
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.skarea2.org/
  ที่ตั้งอาคาร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย เลขที่ ถนน   ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 142 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
  ชื่อ นายยรรยงค์ เจริญศรี
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
  โทรศัพท์ 032-337645
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ratchaburi1.org/web
  ที่ตั้งอาคาร อาคารเฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา เลขที่ 7 ถนน ไกรเพชร   ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 198 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
  ชื่อ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
  ตำแหน่งเดิม รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.rb2.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร อาคารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก เลขที่ 56 หมู่ 4 ถนน เพชรเกษมสายเก่า   ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 170 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
  ชื่อ นายอนันต์ กัลปะ
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1
  โทรศัพท์ 0-8991-3865-9
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kan1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เลขที่ 8/6 หมู่ 12 ถนน แม่น้ำแม่กลอง   ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 164 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
  ชื่อ
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kan2.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เลขที่ หมู่ 2 ถนน กาญจนบุรี - อู่ทอง   ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 112 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
  ชื่อ นายณรงค์ ศรีละมุล
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3
  โทรศัพท์ 034591111
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kaned3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรโยค (เดิม) เลขที่ 777 หมู่ 1 ถนน -   ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 87 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
  ชื่อ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-3458-1596
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kan4.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 515 หมู่ 1 ถนน บ่อพลอย-อู่ทอง   ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 99 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
  ชื่อ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.สพ.3
  โทรศัพท์ 035-521832
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.suphan1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เลขที่ ถนน มาลัยแมน   ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 157 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
  ชื่อ นายไพฑูรย์ โกพัฒน์ตา
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
  โทรศัพท์ 0-3550-5946,0-3
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://prsuphan2.com
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน มาลัยแมน   ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 149 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
  ชื่อ นายไพศาล ปันแดน
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-3551-5960
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://202.143.156.181/
  ที่ตั้งอาคาร เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เลขที่ - ถนน ราชพฤกษ์   ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 141 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]