:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  ชื่อ นายชุมพล ศรีสังข์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.พัทลุง 1
  โทรศัพท์ 0818942201
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.surat1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 289/ 5 หมู่ที่ 3 ถนน ดอนนก   ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 151 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  ชื่อ นายประทีป ทองด้วง
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-7731-5009
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.surat2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เลขที่ 109/1 ถนน ธราธิบดี   ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 223 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  ชื่อ นายวรรณะ บุญสุข
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 0-7736-4124
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sri3.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เลขที่ หมู่ที่ 1 ถนน เอเซีย (A41)   ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 181 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาระนอง เขต 0
  ชื่อ นายปรีชา บัวกิ่ง
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-7784-8405
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://area.obec.go.th/ranong1/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมระนอง เลขที่ 2/10 หมู่ที่ 3 ถนน เพชรเกษม   ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 96 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
  ชื่อ นายวัลลพ สงวนนาม
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.ลบ.2
  โทรศัพท์ 0-7753-4125
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://cpn1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร ถนนเอเชีย เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 5 ถนน เอเชีย (ซอยดุสิตบัญชา)   ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 143 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
  ชื่อ นายบำรุง ฤทธิรัตน์
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานคร
  โทรศัพท์ 077-542929
  ที่อยู่เว็บไซต์ www.chumphon2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร ที่ว่าการอำเภอหลังสวน(หลังเก่า) เลขที่ - ถนน ประชาราษฎร์   ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 140 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
  ชื่อ
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-7433-7341-5
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ska1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 176 หมูที่ 4 ถนน สงขลา-นาทวี   ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 161 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
  ชื่อ นายสงวน ศรีสุข
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.สข เขต 1
  โทรศัพท์ 0-7425-8707 ต่อ
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.skz2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 เลขที่ 2 ถนน สาครมงคล   ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 148 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
  ชื่อ นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.ยะลา 1
  โทรศัพท์ 0-7437-3509
  ที่อยู่เว็บไซต์ www.sk3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 เลขที่ 192 หมู่ที่ 2 ถนน นาทวี-คลองแงะ   ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 209 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสตูล เขต 0
  ชื่อ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2
  โทรศัพท์ 074721885
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sesao.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เลขที่ 884 หมู่ที่ 4 ถนน ยนตรการกำธร   ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 175 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]