:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
  ชื่อ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
  โทรศัพท์ 0-4251-2337
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nkpedu1.org/
  ที่ตั้งอาคาร เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 เลขที่ 35 ถนน กลางเมือง   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 291 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
  ชื่อ นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
  ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 0-4259-9435
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nkp2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร บ้านปฏิรูป เลขที่ ป 10 หมู่ที่ 9 ถนน ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว   ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 209 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษามุกดาหาร เขต 0
  ชื่อ นายมารุต อุปนิสากร
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.นครพนม เขต 1
  โทรศัพท์ 0-42611-523
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.mukdahan.org หรือ http://muked.net
  ที่ตั้งอาคาร เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ   ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 277 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
  ชื่อ นายเสนอ ทองจีน
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
  โทรศัพท์ 0-7535-6151
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nst1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 เลขที่ 138 ถนน ถนนศรีธรรมราช   ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 146 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
  ชื่อ นายสันติ แสงระวี
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.พังงา
  โทรศัพท์ 0-7541-1670,0-7
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nst2.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สพท.นศ.2 เลขที่ 101 ถนน ชัยชุมพล   ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 231 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
  ชื่อ นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
  โทรศัพท์ 0-7536-2701-6
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nst3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร โรงเรียนเชียรใหญ่ เลขที่ - หมู่ที่ 7 ถนน นครศรีรรมราช - สงขลา   ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 282 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  ชื่อ
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-7552-1298
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.pnst4.go.th
  ที่ตั้งอาคาร 160/4 เลขที่ หม่ที่ 1 ถนน --   ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 159 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากระบี่ เขต 0
  ชื่อ นายบำรุง ฤทธิรัตน์
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
  โทรศัพท์ 0-7561-2585
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.krabiedu.net/
  ที่ตั้งอาคาร เทศบาลเมืองกระบี่ เลขที่ ถนน กระบี่   ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 249 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาพังงา เขต 0
  ชื่อ นายสมรักษ์ ถวาย
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
  โทรศัพท์ 0-7641-2180
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.phangngaedarea.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่ 14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ถนน เพชรเกษม   ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 175 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาภูเก็ต เขต 0
  ชื่อ นายสายัณห์ ไกรนรา
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.ภูเก็ต
  โทรศัพท์ 076-211591
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.phuketarea.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เลขที่ 4/4 ถนน แม่หลวน   ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 65 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]