:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
  ชื่อ นายปัญญา สาระกุมาร
  ตำแหน่งเดิม รักษาการ ผอ.สพป.มค.3
  โทรศัพท์ 043762363
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.mkarea3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 เลขที่ 354 ถนน ศรีโกสุม   ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 162 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
  ชื่อ ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.มหาสารคาม เขต 1
  โทรศัพท์ 0 4351 3003
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.roiet1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เลขที่ 31 ถนน รณชัยชาญยุทธ   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 262 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
  ชื่อ นายสกล คามบุศย์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
  โทรศัพท์ 0 43624950
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ret2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เลขที่ 123 หมู่ 2 ถนน ปัทมานนท์   ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 366 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
  ชื่อ นายสินสมุทร แสนสุข
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.นครพนม เขต 2
  โทรศัพท์ 087-222-0364
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.roiet3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สพป.เขต 3 เลขที่ - ถนน กำเนิดเพชร   ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 236 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
  ชื่อ นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ
  ตำแหน่งเดิม รักษาการ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
  โทรศัพท์ 043-812121
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ksn1.obec.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร 99/7 เลขที่ - ถนน สนามบิน   ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 212 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
  ชื่อ นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
  ตำแหน่งเดิม ....
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kalasin2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ เลขที่ 312 หมู่ 4 ถนน ห้วยเม็ก-กระนวน   ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 198 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
  ชื่อ ว่าง
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-4386-9104
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kalasin3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เลขที่ 71 หมู่ 4 ถนน ห้วยผึ้ง - นาคู   ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 223 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  ชื่อ ดร.เทวรัฐ โตไทยะ
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.เลย เขต ๑
  โทรศัพท์ 042-970133
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sakonarea1.com/
  ที่ตั้งอาคาร ในเขตเทศบาล เลขที่ ถนน ถนนนิตโย   ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 181 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
  ชื่อ นายประภัสร สุภาสอน
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sakon2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เขตพื้นที่สกลนครเขต 2 เลขที่ 917 ถนน ส่วนราชการ   ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 268 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
  ชื่อ นายจุฬา ชิณวงศ์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
  โทรศัพท์ 042-792131-5
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sakonnakon3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส เลขที่ 530 ถนน เดื่อเจริญ   ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 220 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]