:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต 0
  ชื่อ นายธนัญชัย สายสุด
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
  โทรศัพท์ 0-4551-1984
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.amnat-ed.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เลขที่ 230 ถนน สุขาภิบาล 1   ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 283 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
  ชื่อ นายเกิดมี สอนเมือง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.อุดรธานี 4
  โทรศัพท์ 0-4231-1660
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://area.obec.go.th/nongbualamphu1/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต1 เลขที่ 113/4 ถนน อุดร-เลย   ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 228 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
  ชื่อ นายจุฬา ชิณวงษ์
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 042359564
  ที่อยู่เว็บไซต์ www.nb2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เลขที่ ถนน หนองบัว-เลย   ตำบลนากลาง อำเภอนางกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 113 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
  ชื่อ นายสายัณห์ ผาน้อย
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 4
  โทรศัพท์ 0 4324 6663- 5
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kkzone1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 เลขที่ 264 หมู่ 13 ถนน ศูนย์ราชการ   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 195 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
  ชื่อ นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
  โทรศัพท์ 043-273774
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://area.obec.go.th/khonkaen2/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เลขที่ ถนน มิตรภาพ   ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 231 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
  ชื่อ นายศุภสิน ภูศรีโสม
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
  โทรศัพท์ 043-415104
  ที่อยู่เว็บไซต์ kkn3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ ถนน เมืองพล-ชัยภูมิ   ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 223 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
  ชื่อ นายกิตติพศ พลพิลา
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.อุตรดิตถ์ เขต 2
  โทรศัพท์ 043-441817
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kkn4.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร อำเภอน้ำพอง เลขที่ 86 หม่ 5 ถนน มิตรภาพ   ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 207 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
  ชื่อ นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1
  โทรศัพท์ 0-4331-2850
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kkn5.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 120 หมู่ 9 ถนน มลิวรรณ   ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 295 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
  ชื่อ นายประเวศ รัตนวงศ์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
  โทรศัพท์ 0 42 222041
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.udn1net/
  ที่ตั้งอาคาร สพท.อด.เขต 1 เลขที่ 7/7 ถนน โพศรี   ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 263 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
  ชื่อ นายประกอบ จันทรทิพย์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4
  โทรศัพท์ 0-42334-575
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.udesa2.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต เลขที่ 505 ถนน อุ่มจาน   ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 217 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]