:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  ชื่อ นายวิชัย แสงศรี
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.อบ.5
  โทรศัพท์ 085-7009105
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ubn1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ เลขที่ 199 ถนน สุรศักดิ์   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 279 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
  ชื่อ นายเธียนไท คำล้าน
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 045-482412
  ที่อยู่เว็บไซต์ www.ubon2-ed.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ถนน ตระการ-พนา   ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 234 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
  ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 0 4542 6545 -7
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ubn3.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ เลขที่ หมู่ 11 ถนน สถิตย์นิมานกาล   ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 225 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
  ชื่อ นายวิเศษ ภูมิวิชัย
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 2
  โทรศัพท์ 081-0676336
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://area.obec.go.th/ubonratchathani4
  ที่ตั้งอาคาร - เลขที่ - ถนน คำน้ำแซบ   ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 156 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
  ชื่อ นายโกวิท เพลินจิตต์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 2
  โทรศัพท์ 08-1955-4449
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ubon5.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เลขที่ ถนน สถลมาร์ค   ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 268 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
  ชื่อ นายอดุลย์ กรองทอง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.ยโสธร เขต 1
  โทรศัพท์ 0 4571 1419
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.yst1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร บ้านสำราญ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน แจ้งสนิท   ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 206 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
  ชื่อ นายอดุลย์ กองทอง
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2
  โทรศัพท์ 045-789106
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.yst2.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร อำเภอกุดชุม เลขที่ - ถนน วารีราชเดช   ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 208 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
  ชื่อ นายธนชน มุทาพร
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  โทรศัพท์ 0-4481-652
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://area.obec.go.th/chaiyaphum1/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ ถนน สนามบิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 289 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
  ชื่อ ดร.อำนาจ บุญทรง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2
  โทรศัพท์ 044-8619291-2
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.chaiyaphum2.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 บ้านโนนทรายคำ ถนน -   ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 296 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
  ชื่อ นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
  โทรศัพท์ 044852000
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.chaiyaphum3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ ถนน ชัยภูมิ-สีคิ้ว   ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 215 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]